Piotr Komorowski: Inkarnationen Fotografie

Piotr Komorowski: Inkarnationen Fotografie

31.08. – 10.10.2004